Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 362 209 238 112 2842 1289 220 110
w tym
osoby
poprzednio pracujące 306 177 210 98 2301 1003 220 110
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 8 9 4 86 48 35 22
dotychczas nie pracujące 56 32 28 14 541 286 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 133 82 80 39 1224 535 64 30
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 3 1 - 101 47 8 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 53 35 15 6 93 54 - -
Cudzoziemcy 1 - - - 6 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 65 36 35 13 779 384 30 13
Bez doświadczenia zawodowego 101 61 54 26 776 408 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 25 - 11 - 403 - 11
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 340 192 191 93 2561 1176 160 77

W tym

Do 30 roku życia 193 119 111 53 805 427 47 30
Do 25 roku życia 130 78 71 34 416 212 16 10
długotrwale bezrobotne 116 58 77 35 1922 868 3 3
Powyżej 50 roku życia 56 25 32 9 837 288 87 28
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 38 33 18 17 353 308 32 28
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 - 1 -
Niepełnosprawni 13 4 6 1 90 36 12 4
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2895 1287 1238 527 223 112
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 362 209 133 82 47 30

z tego

po raz pierwszy 75 42 37 23 8 3
po raz kolejny 287 167 96 59 39 27

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 - - 2 -
po stażu 59 43 25 17 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 415 207 147 74

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 238 112 80 39

z tego

niesubsydiowanej 194 89 68 33

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 - 1 -
pracy sezonowej 182 85 64 31
subsydiowanej 44 23 12 6

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych 12 7 4 3
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 5 3 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 14 8 3 2
rozpoczęcie szkolenia 3 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 60 49 19 16
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 - 1 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 8 17 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 56 28 20 8
podjęcia nauki 2 1 1 -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 3 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 1
innych 12 4 5 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2842 1289 1224 535
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 500 249 272 128

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 816 411 414 195 843 287 1958 885
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 193 119 130 78 56 25 116 58
z tego po raz pierwszy 62 38 56 35 8 4 - -
po raz kolejny 131 81 74 43 48 21 116 58

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - - -
po stażu 33 25 21 17 4 2 19 14
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 1 1 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 197 98 121 58 62 24 152 75

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 111 53 71 34 32 9 77 35

z tego

niesubsydiowanej 87 41 56 26 27 7 67 28
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 - 1 - 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej 82 40 54 26 24 7 64 27
subsydiowanej 24 12 15 8 5 2 10 7
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 3 - 1 - 2 1 3 3
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 3 1 - - 5 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 2 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 12 7 7 5 2 1 2 1
rozpoczęcia szkolenia 2 - 2 - - - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 31 25 20 15 8 6 28 24
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 1 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI - - - - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 4 11 3 5 2 10 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 25 12 14 6 10 4 24 9
podjęcia nauki 2 1 1 - - - 1 1
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 1 -
innych 7 3 2 - 3 1 7 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 5 7 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 805 427 416 212 837 288 1922 868
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 271 146 208 106 117 39 270 141
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 9
zatrudnione przy robotach publicznych 65 24
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 187 136
w tym w ramach bonu stażowego 12 8
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 70 41
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 47 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 4 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 42 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 24 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 4 14 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 2 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 6 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 4 1