Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 303 133 175 70 2796 1256 207 108
w tym
osoby
poprzednio pracujące 253 110 148 59 2268 976 207 108
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 1 1 - 83 44 34 19
dotychczas nie pracujące 50 23 27 11 528 280 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 110 48 56 25 1216 528 61 28
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 4 3 2 102 48 9 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 23 16 9 109 57 1 1
Cudzoziemcy - - - - 6 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 69 31 21 9 784 383 24 12
Bez doświadczenia zawodowego 81 41 48 21 748 393 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 21 - 8 - 406 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 284 137 152 62 2510 1148 150 78

W tym

Do 30 roku życia 151 70 85 38 784 407 46 28
Do 25 roku życia 103 48 55 23 408 201 14 8
długotrwale bezrobotne 113 54 56 19 1899 859 4 4
Powyżej 50 roku życia 49 21 28 7 836 292 81 31
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 24 20 22 16 341 297 25 24
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 - - - 3 - 2 -
Niepełnosprawni 8 4 5 2 81 33 10 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2842 1289 1224 535 220 110
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 303 133 110 48 34 20

z tego

po raz pierwszy 70 35 33 15 2 1
po raz kolejny 233 98 77 33 32 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 5 - 2 - 2 -
po stażu 21 14 8 6 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 2 - - -
po pracach społecznie użytecznych 8 5 6 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 349 166 118 55

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 175 70 56 25

z tego

niesubsydiowanej 142 53 46 18

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 9 3 2 -
pracy sezonowej 126 46 43 18
subsydiowanej 33 17 10 7

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 11 6 6 5
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 5 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 11 5 3 2
rozpoczęcie szkolenia 6 1 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 50 40 13 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 43 16 14 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 48 23 25 11
podjęcia nauki 6 5 1 1
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 3 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 10 4 6 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2796 1256 1216 528
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 511 247 281 127

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 805 427 416 212 837 288 1922 868
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 151 70 103 48 49 21 113 54
z tego po raz pierwszy 60 30 54 25 2 X - -
po raz kolejny 91 40 49 23 47 21 113 54

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - 3 - 2 -
po stażu 18 12 12 8 1 1 5 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 2 - - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - - 2 1 8 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 168 87 106 57 50 17 136 63

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 85 38 55 23 28 7 56 19

z tego

niesubsydiowanej 68 29 46 20 24 7 47 14
z tego podjęcie działalności gospodarczej 4 2 - - 1 - 3 1
w tym pracy sezonowej 60 24 43 18 21 7 41 12
subsydiowanej 17 9 9 3 4 - 9 5
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 6 5 3 2 3 - 3 2
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 - - - - 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 8 3 6 1 1 - 2 2
rozpoczęcia szkolenia 2 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 27 21 17 14 4 3 20 14
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - 1 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 1 - - - - 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 8 10 5 4 2 18 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 24 10 12 7 4 2 31 17
podjęcia nauki 6 5 6 5 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 2 1 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 1 - -
innych 3 2 3 2 5 1 7 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 3 5 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 784 407 408 201 836 292 1899 859
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 284 145 216 103 117 37 272 141
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 9
zatrudnione przy robotach publicznych 46 20
odbywające szkolenie 5 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 219 164
w tym w ramach bonu stażowego 13 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 61 37
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 42 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 40 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 25 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 14 7 22 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 -