Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 290 121 167 87 2742 1210 206 98
w tym
osoby
poprzednio pracujące 259 106 142 72 2241 948 206 98
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 1 2 1 81 42 32 18
dotychczas nie pracujące 31 15 25 15 501 262 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 111 46 65 33 1191 509 61 27
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 2 1 - 99 46 8 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 17 13 18 13 104 54 - -
Cudzoziemcy - - - - 5 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 50 24 36 16 743 365 24 13
Bez doświadczenia zawodowego 63 32 41 23 719 378 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 12 - 13 - 385 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 272 116 141 73 2455 1105 147 66

W tym

Do 30 roku życia 119 57 89 48 761 390 42 22
Do 25 roku życia 70 33 58 28 385 186 14 8
długotrwale bezrobotne 101 45 55 29 1823 820 4 4
Powyżej 50 roku życia 70 17 18 8 852 287 89 30
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 19 15 18 15 329 286 21 20
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 - 1 -
Niepełnosprawni 8 3 3 - 78 34 7 3
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2796 1256 1216 528 207 108
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 290 121 111 46 50 15

z tego

po raz pierwszy 31 15 14 7 5 2
po raz kolejny 259 106 97 39 45 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 7 1 - - 2 -
po stażu 27 16 8 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 1 2 1 - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 344 167 136 65

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 167 87 65 33

z tego

niesubsydiowanej 131 63 54 26

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 1 2 -
pracy sezonowej 121 60 48 24
subsydiowanej 36 24 11 7

z tego

prac interwencyjnych 2 2 1 1
robót publicznych 7 3 - -
podjęcia działalności gospodarczej 11 6 4 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 7 4 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 8 6 2 1
rozpoczęcie szkolenia 1 1 1 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 23 17 7 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 1 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 23 9 10 6
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 72 22 26 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 35 20 17 8
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 1 1
innych 10 6 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2742 1210 1191 509
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 486 234 264 120

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 784 407 408 201 836 292 1899 859
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 119 57 70 33 70 17 101 45
z tego po raz pierwszy 23 11 15 6 6 3 - -
po raz kolejny 96 46 55 27 64 14 101 45

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 6 1 1 -
po stażu 19 12 15 8 1 - 8 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 140 73 88 44 54 22 177 84

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 89 48 58 28 18 8 55 29

z tego

niesubsydiowanej 70 35 45 20 13 5 49 24
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 - - - 1 1 4 1
w tym pracy sezonowej 65 34 43 19 12 4 43 21
subsydiowanej 19 13 13 8 5 3 6 5
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1 - -
robót publicznych 3 2 1 - 2 - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 7 4 4 2 - - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 1 1 2 2 2 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 8 6 7 5 - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - 1 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 10 7 9 6 3 2 10 9
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 1 3 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 4 2 - - 4 1 23 9
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - - - 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 20 7 11 4 14 4 53 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 6 7 4 5 2 20 13
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 - 2 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 2 - -
innych 3 3 2 2 3 1 7 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 5 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 761 390 385 186 852 287 1823 820
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 269 138 196 93 113 35 257 134
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 9
zatrudnione przy robotach publicznych 41 20
odbywające szkolenie 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 212 162
w tym w ramach bonu stażowego 15 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 61 36
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 40 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 46 15

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 29 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 6 21 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 - 5 -