Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 318 147 163 87 2539 1101 219 93
w tym
osoby
poprzednio pracujące 269 118 138 71 2091 865 219 93
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 5 1 1 75 40 29 18
dotychczas nie pracujące 49 29 25 16 448 236 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 138 66 56 26 1142 491 67 28
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 4 3 2 96 42 8 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 26 18 23 19 105 52 - -
Cudzoziemcy 1 - - - 7 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 73 40 25 14 681 336 27 12
Bez doświadczenia zawodowego 85 50 47 30 649 341 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 24 - 5 - 347 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 291 139 137 75 2227 989 154 67

W tym

Do 30 roku życia 147 77 84 52 733 372 39 22
Do 25 roku życia 83 47 46 27 381 188 16 8
długotrwale bezrobotne 105 54 52 24 1562 698 4 4
Powyżej 50 roku życia 67 23 27 11 796 259 95 29
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 33 26 14 7 309 272 23 22
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 3 - 1 -
Niepełnosprawni 10 3 3 3 72 26 8 2
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2742 1210 1191 509 206 98
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 318 147 138 66 45 12

z tego

po raz pierwszy 33 14 17 7 1 -
po raz kolejny 285 133 121 59 44 12

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 4 1 - - 2 -
po stażu 41 34 18 14 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 1 - - 1 1
po pracach społecznie użytecznych 12 8 8 6
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 521 256 187 84

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 163 87 56 26

z tego

niesubsydiowanej 133 67 46 21

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 - 1 -
pracy sezonowej 122 62 42 19
subsydiowanej 30 20 10 5

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 4 3 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 2 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 13 11 5 3
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 4 3 2 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 10 10 8 8
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 251 130 86 45
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 14 6 6 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 1 11 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 18 3 7 -
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 8 7 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 - -
innych 16 5 6 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2539 1101 1142 491
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 433 206 238 107

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 761 390 385 186 852 287 1823 820
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 147 77 83 47 67 23 105 54
z tego po raz pierwszy 26 14 23 12 2 X - -
po raz kolejny 121 63 60 35 65 23 105 54

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 - - -
po stażu 24 22 12 11 11 8 8 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 1 4 2 12 8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 170 93 85 44 123 51 366 176

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 84 52 46 27 27 11 52 24

z tego

niesubsydiowanej 66 38 33 17 25 11 39 19
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej 61 35 31 16 22 10 36 18
subsydiowanej 18 14 13 10 2 - 13 5
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 - - - -
robót publicznych 1 1 1 1 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 1 - - - 3 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 - 6 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 12 10 10 8 - - 4 3
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 3 2 1 - - - 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 5 5 6 6
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 45 29 16 10 63 27 251 130
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 5 2 3 2 3 - 14 6
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 1 13 1 5 - 16 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 3 4 3 - - 9 2
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 8 5 5 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 1 1 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 2 - -
innych 1 1 - - 6 - 10 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 2 2 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 733 372 381 188 796 259 1562 698
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 246 129 188 91 98 29 216 114
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 12 10
zatrudnione przy robotach publicznych 36 21
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 176 132
w tym w ramach bonu stażowego 15 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 49 28
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 46 15
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 51 19

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 31 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 1 - 8 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 - X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 7 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 8 1