Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 474 223 156 83 2681 1173 271 116
w tym
osoby
poprzednio pracujące 430 201 141 76 2233 938 270 115
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 4 1 - 78 41 31 17
dotychczas nie pracujące 44 22 15 7 448 235 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 146 62 51 23 1165 500 82 33
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 5 3 1 98 45 11 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 16 14 6 123 63 1 1
Cudzoziemcy 1 - - - 7 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 79 38 24 19 693 343 40 25
Bez doświadczenia zawodowego 89 44 29 13 658 346 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 31 - 12 - 357 - 11
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 426 201 126 64 2334 1050 184 82

W tym

Do 30 roku życia 194 93 70 31 796 408 60 33
Do 25 roku życia 104 52 39 14 410 210 19 13
długotrwale bezrobotne 173 83 47 26 1579 714 4 4
Powyżej 50 roku życia 107 46 29 16 835 275 108 35
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 43 34 15 11 326 289 26 24
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 4 1 - -
Niepełnosprawni 12 6 3 2 73 26 8 3
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2539 1101 1142 491 219 93
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 474 223 146 62 105 49

z tego

po raz pierwszy 53 21 25 11 8 4
po raz kolejny 421 202 121 51 97 45

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 1 - - 1 -
po stażu 25 18 9 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 49 30 6 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 332 151 123 53

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 156 83 51 23

z tego

niesubsydiowanej 119 66 45 22

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 - 3 -
pracy sezonowej 107 64 39 20
subsydiowanej 37 17 6 1

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 12 7 - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 5 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 14 2 4 -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 25 18 4 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 62 29 24 13
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 6 6 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 6 16 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 29 5 13 5
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 10 2 8 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2681 1173 1165 500
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 438 207 242 111

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 733 372 381 188 796 259 1562 698
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 194 93 104 52 107 46 173 83
z tego po raz pierwszy 39 17 32 14 7 2 - -
po raz kolejny 155 76 72 38 100 44 173 83

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 1 - - - - - -
po stażu 14 11 7 5 2 1 3 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 - - 19 10 46 30
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 126 53 66 23 68 30 156 67

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 70 31 39 14 29 16 47 26

z tego

niesubsydiowanej 53 27 29 11 21 14 37 23
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej 49 26 27 11 17 14 33 22
subsydiowanej 17 4 10 3 8 2 10 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 3 1 2 1 4 2 3 2
podjęcia działalności gospodarczej 2 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 3 2 - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 9 1 4 - 4 - 6 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 13 10 6 3 4 2 6 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 9 3 3 1 11 2 62 29
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 2 2 1 1 2 1 12 6
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 12 1 7 1 2 2 1 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 5 8 2 8 4 20 1
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 4 1 2 1 5 1 7 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 4 9 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 796 408 410 210 835 275 1579 714
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 252 135 193 99 105 31 205 111
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 9
zatrudnione przy robotach publicznych 42 23
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 171 130
w tym w ramach bonu stażowego 15 9
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 51 19
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 52 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 31 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 6 11 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 8 4 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 7 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 2 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 9 1