Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 273 124 184 74 2500 1073 255 108
w tym
osoby
poprzednio pracujące 240 114 167 65 2084 861 253 107
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 3 2 76 40 30 16
dotychczas nie pracujące 33 10 17 9 416 212 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 96 42 86 30 1081 465 72 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 2 9 6 94 41 11 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 23 12 14 6 109 52 1 1
Cudzoziemcy - - - - 7 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 57 24 24 11 663 319 38 22
Bez doświadczenia zawodowego 56 24 42 23 594 300 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 14 - 13 - 333 - 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 258 119 149 57 2172 963 179 80

W tym

Do 30 roku życia 123 58 90 35 717 365 55 32
Do 25 roku życia 69 35 52 23 358 179 17 12
długotrwale bezrobotne 106 43 57 22 1477 653 2 2
Powyżej 50 roku życia 56 24 23 6 802 264 107 33
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 31 26 18 12 316 283 28 26
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 1 - 3 2 - -
Niepełnosprawni 12 5 6 2 76 28 8 3
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2681 1173 1165 500 271 116
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 273 124 96 42 28 15

z tego

po raz pierwszy 33 15 11 6 6 3
po raz kolejny 240 109 85 36 22 12

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 23 17 9 6 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 454 224 180 77

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 184 74 86 30

z tego

niesubsydiowanej 147 60 73 28

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 6 1 1 -
pracy sezonowej 138 59 70 28
subsydiowanej 37 14 13 2

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 6 1 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 3 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 10 5 4 1
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 73 53 28 20
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 58 33 7 6
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 25 11 12 5
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 15 9 7 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 12 12 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 51 23 22 9
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 3 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 12 4 4 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2500 1073 1081 465
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 404 191 218 103

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 796 408 410 210 835 275 1579 714
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 123 58 69 35 56 24 106 43
z tego po raz pierwszy 18 8 15 7 7 3 - -
po raz kolejny 105 50 54 28 49 21 106 43

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - - - - -
po stażu 14 9 9 6 3 3 4 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 200 101 117 64 89 35 208 104

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 90 35 52 23 23 6 57 22

z tego

niesubsydiowanej 67 25 41 20 18 6 50 20
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 - - - 2 1 5 -
w tym pracy sezonowej 63 25 40 20 14 5 44 20
subsydiowanej 23 10 11 3 5 - 7 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - 3 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 3 2 - - - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 2 1 2 - 3 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 1 2 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 10 5 5 2 - - 3 1
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 41 35 29 26 7 2 19 15
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 3 2 1 28 13 52 30
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 8 3 3 2 7 3 25 11
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 7 5 2 2 2 - 13 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 7 11 3 3 2 5 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 28 13 16 7 7 2 22 12
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 3 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 - - -
innych 3 - 2 - 5 2 11 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 - 4 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 717 365 358 179 802 264 1477 653
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 223 120 169 87 104 31 191 105
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 7
zatrudnione przy robotach publicznych 47 25
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 218 165
w tym w ramach bonu stażowego 16 10
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 56 32
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 52 18
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 6 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 48 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 31 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 4 14 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 13 8 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 13 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 3 -