Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 282 132 218 96 2266 991 235 113
w tym
osoby
poprzednio pracujące 246 116 194 84 1891 801 233 112
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 4 6 3 73 40 30 17
dotychczas nie pracujące 36 16 24 12 375 190 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 96 40 75 31 965 416 73 39
w tym posiadający gospodarstwo rolne 12 4 6 2 90 37 12 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 25 16 17 12 52 27 2 2
Cudzoziemcy 2 1 - - 8 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 57 29 41 21 628 310 33 23
Bez doświadczenia zawodowego 60 32 44 26 543 281 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 25 - 17 - 322 - 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 259 121 164 75 1978 887 158 76

W tym

Do 30 roku życia 114 60 85 40 628 344 52 34
Do 25 roku życia 63 40 43 21 305 165 17 12
długotrwale bezrobotne 116 52 70 30 1367 612 1 1
Powyżej 50 roku życia 53 17 40 12 759 250 91 29
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 37 30 20 17 324 290 30 28
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 9 3 7 4 72 26 7 2
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2358 1021 1011 437 231 102
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 282 132 96 40 38 25

z tego

po raz pierwszy 22 12 7 2 4 3
po raz kolejny 260 120 89 38 34 22

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 1 - - 1 1
po stażu 44 31 11 8 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 1 3 - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 374 162 142 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 218 96 75 31

z tego

niesubsydiowanej 160 78 51 25

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 10 1 4 -
pracy sezonowej 144 75 44 25
subsydiowanej 58 18 24 6

z tego

prac interwencyjnych 5 1 1 -
robót publicznych 28 8 9 1
podjęcia działalności gospodarczej 17 2 10 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 2 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 4 4 2 2
rozpoczęcie szkolenia 4 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 25 20 11 9
w tym w ramach bonu stażowego 2 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 12 8 8 5
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 15 9 5 3
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 3 4 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 5 17 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 36 15 17 8
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 9 2 3 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2266 991 965 416
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 355 171 187 87

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 664 348 324 164 772 257 1409 629
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 114 60 63 40 53 17 116 52
z tego po raz pierwszy 15 7 12 7 4 4 - -
po raz kolejny 99 53 51 33 49 13 116 52

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 21 15 14 10 5 3 9 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 7 - 9 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 2 3 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 148 63 77 35 66 24 158 69

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 85 40 43 21 40 12 70 30

z tego

niesubsydiowanej 68 34 39 19 22 8 55 25
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej 66 34 39 19 20 8 49 25
subsydiowanej 17 6 4 2 18 4 15 5
z tego prac interwencyjnych 1 - - - - - - -
robót publicznych 2 - - - 17 4 9 3
podjęcia działalności gospodarczej 8 1 2 - 1 - 5 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 - 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 3 3 1 1 - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia 3 - - - - - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 12 10 6 5 3 1 11 9
w tym w ramach bonu stażowego 2 1 1 - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 4 2 11 7
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 2 2 - - 4 3 15 9
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 - - - 2 1 11 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 4 17 4 1 - 13 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 7 9 5 4 1 18 8
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 1 2 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych 3 - 2 - 3 1 4 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 5 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 628 344 305 165 759 250 1367 612
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 183 102 131 70 103 32 182 99
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 13 7
zatrudnione przy robotach publicznych 59 21
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 192 143
w tym w ramach bonu stażowego 18 11
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 59 36
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 48 17
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 51 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 3 13 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 7 6 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 7 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 8 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 -