Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 251 122 144 57 2120 949 230 130
w tym
osoby
poprzednio pracujące 219 106 125 46 1781 773 228 129
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 2 2 68 39 30 18
dotychczas nie pracujące 32 16 19 11 339 176 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 90 37 36 12 907 395 67 42
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 3 2 - 81 37 9 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 18 10 8 4 33 19 1 1
Cudzoziemcy 2 2 2 1 6 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 63 34 33 16 585 292 37 25
Bez doświadczenia zawodowego 60 29 29 17 500 255 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 22 - 12 - 314 - 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 241 118 117 46 1866 853 161 89

W tym

Do 30 roku życia 102 47 54 24 568 313 51 35
Do 25 roku życia 54 23 28 14 260 138 13 8
długotrwale bezrobotne 118 56 56 25 1315 596 - -
Powyżej 50 roku życia 49 20 32 6 713 246 91 39
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 26 24 14 10 324 292 41 38
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 3 3 - -
Niepełnosprawni 9 3 3 2 65 28 6 1
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2191 963 921 401 239 126
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 251 122 90 37 28 19

z tego

po raz pierwszy 37 22 18 11 6 6
po raz kolejny 214 100 72 26 22 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 4 2 - - 2 1
po stażu 6 5 2 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 322 136 104 43

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 144 57 36 12

z tego

niesubsydiowanej 112 41 30 10

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 1 2 1
pracy sezonowej 103 39 26 9
subsydiowanej 32 16 6 2

z tego

prac interwencyjnych 1 1 1 1
robót publicznych 12 6 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 6 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 4 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 8 4 2 1
rozpoczęcie szkolenia 4 3 - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 38 23 16 7
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 13 4 4 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 13 9 4 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 41 8 18 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 22 18 9
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 5 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 13 9 7 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2120 949 907 395
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 339 170 186 91

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 595 324 284 155 734 242 1346 602
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 102 47 54 23 49 20 118 56
z tego po raz pierwszy 26 14 19 10 4 4 - -
po raz kolejny 76 33 35 13 45 16 118 56

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 1 1 2 - - -
po stażu 2 2 - - - - 4 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 126 58 74 37 70 16 149 62

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 54 24 28 14 32 6 56 25

z tego

niesubsydiowanej 38 15 20 10 29 5 51 24
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 2 - 4 1
w tym pracy sezonowej 38 15 20 10 24 4 44 22
subsydiowanej 16 9 8 4 3 1 5 1
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - - - -
robót publicznych 3 2 2 1 3 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 - - - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 8 4 6 3 - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 21 14 18 13 3 2 9 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - 1 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 3 1 2 - 5 - 13 4
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 2 1 - 4 2 11 8
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 5 9 4 4 - 18 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 24 11 16 6 8 1 24 13
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 5 1 4 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - - 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - - - -
innych 2 1 - - 6 4 13 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 - 4 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 568 313 260 138 713 246 1315 596
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 172 98 122 66 98 34 173 96
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 17 10
zatrudnione przy robotach publicznych 66 27
odbywające szkolenie 4 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 223 155
w tym w ramach bonu stażowego 10 7
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 58 33
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 43 15
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 46 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 27 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 3 22 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 31 19 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 31 19 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 6 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 6 2