Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 302 153 142 64 2169 991 243 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 263 131 124 55 1833 813 241 144
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 2 2 - 65 39 29 19
dotychczas nie pracujące 39 22 18 9 336 178 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 102 47 52 22 918 409 74 45
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 5 5 2 82 39 10 8
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 23 14 6 4 34 18 2 2
Cudzoziemcy 3 3 2 1 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 54 33 24 14 588 298 40 26
Bez doświadczenia zawodowego 77 47 29 14 508 268 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 20 - 6 - 320 - 18
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 277 131 115 53 1893 881 167 95

W tym

Do 30 roku życia 129 63 58 27 579 320 55 40
Do 25 roku życia 70 34 28 16 273 142 15 10
długotrwale bezrobotne 125 58 51 23 1332 610 5 -
Powyżej 50 roku życia 51 24 32 15 707 249 88 38
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 28 25 9 6 335 304 46 42
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 - - - 4 3 1 -
Niepełnosprawni 10 2 3 2 68 26 9 2
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2120 949 907 395 230 130
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 302 153 102 47 29 21

z tego

po raz pierwszy 36 16 17 7 1 1
po raz kolejny 266 137 85 40 28 20

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 1 1 1 -
po stażu 20 16 4 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 1 - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 253 111 91 33

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 142 64 52 22

z tego

niesubsydiowanej 112 50 42 17

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 7 3 3 2
pracy sezonowej 104 46 38 14
subsydiowanej 30 14 10 5

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych 5 2 - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 2 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 3 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 8 6 5 3
rozpoczęcie szkolenia 4 - 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 17 8 5 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 11 8 3 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 38 9 16 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 22 13 10 5
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 4 2 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 11 7 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2169 991 918 409
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 343 172 187 91

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 568 313 260 138 713 246 1315 596
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 129 63 70 34 51 24 125 58
z tego po raz pierwszy 27 12 26 12 2 1 - -
po raz kolejny 102 51 44 22 49 23 125 58

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 1 - - -
po stażu 11 9 3 2 3 2 4 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 110 50 53 28 57 21 108 44

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 58 27 28 16 32 15 51 23

z tego

niesubsydiowanej 42 18 20 11 26 13 46 21
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 1 2 1
w tym pracy sezonowej 41 17 20 11 25 12 44 20
subsydiowanej 16 9 8 5 6 2 5 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych 2 1 1 1 3 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 1 - 1 - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 2 1 1 - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 7 5 4 3 1 1 2 2
rozpoczęcia szkolenia 3 - 1 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 11 4 5 1 1 - 4 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 3 2 2 1 2 1 11 8
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - 1 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 5 7 2 7 - 17 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 8 8 6 4 1 9 3
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 4 2 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 - - -
innych 4 4 2 2 5 2 9 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 6 4 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 579 320 273 142 707 249 1332 610
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 173 95 131 68 100 35 180 97
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 18 11
zatrudnione przy robotach publicznych 65 26
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 215 144
w tym w ramach bonu stażowego 9 7
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 56 31
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 46 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 46 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 26 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 1 21 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 19 7 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 19 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 3 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 7 2