Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 361 192 201 111 2150 996 245 143
w tym
osoby
poprzednio pracujące 314 159 180 97 1819 817 243 142
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 1 3 3 62 36 28 18
dotychczas nie pracujące 47 33 21 14 331 179 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 68 79 42 895 401 70 42
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 6 6 4 77 39 7 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 18 7 6 45 24 2 2
Cudzoziemcy 3 - - - 8 4 1 -
Bez kwalifikacji zawodowych 69 35 38 21 564 290 41 26
Bez doświadczenia zawodowego 95 62 47 29 503 272 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 30 - 17 - 318 - 20
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 340 171 164 89 1884 888 172 97

W tym

Do 30 roku życia 176 94 95 52 582 322 55 37
Do 25 roku życia 111 59 52 33 294 149 13 7
długotrwale bezrobotne 138 65 75 39 1296 597 4 -
Powyżej 50 roku życia 56 20 25 8 709 250 84 37
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 45 37 20 18 350 317 55 47
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 1 - - 6 4 1 -
Niepełnosprawni 11 5 8 6 62 20 8 1
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2169 991 918 409 243 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 361 192 131 68 27 15

z tego

po raz pierwszy 58 34 23 11 3 2
po raz kolejny 303 158 108 57 24 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - - -
po stażu 65 49 28 20 4 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 380 187 154 76

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 201 111 79 42

z tego

niesubsydiowanej 163 91 65 37

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 1 2 1
pracy sezonowej 155 89 61 36
subsydiowanej 38 20 14 5

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych 7 4 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 10 1 6 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 2 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 12 9 4 2
rozpoczęcie szkolenia 6 1 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 32 26 16 14
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 11 6 11 6
w tym w ramach PAI 9 6 9 6
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 14 4 2 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 13 4 4 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 61 10 19 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 17 13 6
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 4 3 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 7 5 3 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2150 996 895 401
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 352 178 184 86

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 579 320 273 142 707 249 1332 610
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 176 94 111 59 56 20 138 65
z tego po raz pierwszy 47 29 36 22 5 1 - -
po raz kolejny 129 65 75 37 51 19 138 65

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - - -
po stażu 38 32 25 21 6 2 16 12
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 168 89 85 48 54 19 174 78

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 95 52 52 33 25 8 75 39

z tego

niesubsydiowanej 75 41 40 26 21 7 67 35
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 - - - 3 1
w tym pracy sezonowej 73 41 38 26 21 7 63 34
subsydiowanej 20 11 12 7 4 1 8 4
z tego prac interwencyjnych 1 - 1 - - - 1 1
robót publicznych - - - - 3 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 1 3 1 1 - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - - - 2 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 2 2 2 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 9 7 6 4 - - 4 3
rozpoczęcia szkolenia 4 1 2 - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 18 15 9 7 3 2 6 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 2 1 - 2 - 11 6
w tym w ramach PAI 4 2 1 - - - 9 6
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 2 2 - - 2 - 14 4
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 1 1 1 4 - 13 4
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 5 15 3 4 1 30 6
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 10 4 3 6 3 14 7
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 4 3 4 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 - - -
innych 1 1 1 1 3 2 7 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 3 5 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 582 322 294 149 709 250 1296 597
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 184 102 141 76 99 34 172 92
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 20 12
zatrudnione przy robotach publicznych 65 29
odbywające szkolenie 9 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 179 119
w tym w ramach bonu stażowego 6 5
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 66 37
w tym w ramach PAI 9 6
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 46 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 47 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 26 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 2 2 18 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 28 15 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 28 15 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - 7 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 4 1 9 3