Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 382 212 209 112 2121 984 243 139
w tym
osoby
poprzednio pracujące 325 181 182 95 1792 809 241 138
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 6 2 1 59 35 26 17
dotychczas nie pracujące 57 31 27 17 329 175 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 141 80 71 37 884 397 76 46
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 7 3 2 80 40 7 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 51 35 12 6 64 40 2 2
Cudzoziemcy 1 - 2 - 7 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 78 48 34 21 566 289 42 27
Bez doświadczenia zawodowego 84 51 41 23 490 269 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 31 - 15 - 318 - 20
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 353 193 171 89 1867 881 166 96

W tym

Do 30 roku życia 169 97 93 50 582 329 61 41
Do 25 roku życia 109 60 46 24 309 164 14 9
długotrwale bezrobotne 157 79 70 38 1285 586 4 -
Powyżej 50 roku życia 74 37 33 15 706 254 79 37
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 34 30 25 17 342 314 50 44
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 - 3 2 - -
Niepełnosprawni 14 7 1 - 67 24 8 2
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2150 996 895 401 245 143
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 382 212 141 80 45 26

z tego

po raz pierwszy 72 44 40 24 6 4
po raz kolejny 310 168 101 56 39 22

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 - - 2 1
po stażu 41 27 20 14 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 1 4 - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 411 224 152 84

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 209 112 71 37

z tego

niesubsydiowanej 164 92 55 29

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 2 - -
pracy sezonowej 138 75 45 22
subsydiowanej 45 20 16 8

z tego

prac interwencyjnych 3 3 1 1
robót publicznych 7 5 3 3
podjęcia działalności gospodarczej 11 2 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 3 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 16 5 9 3
rozpoczęcie szkolenia 2 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 55 44 24 18
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 32 16 13 9
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 13 8 5 4
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 44 15 17 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 36 17 17 8
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 1 -
innych 14 8 3 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2121 984 884 397
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 364 191 194 94

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 582 322 294 149 709 250 1296 597
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 169 97 109 60 74 37 157 79
z tego po raz pierwszy 59 36 50 29 3 2 - -
po raz kolejny 110 61 59 31 71 35 157 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - 1 - - -
po stażu 21 14 15 11 9 5 13 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 1 2 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 167 88 91 45 77 33 168 90

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 93 50 46 24 33 15 70 38

z tego

niesubsydiowanej 62 37 27 17 31 14 67 36
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 3 - 3 1
w tym pracy sezonowej 55 31 26 16 23 11 60 33
subsydiowanej 31 13 19 7 2 1 3 2
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 1 1 - -
robót publicznych 3 3 - - 1 - 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 6 1 3 - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 2 1 - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 2 2 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 15 5 11 3 - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 30 21 20 12 3 2 12 11
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 1 1 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 7 3 1 - 8 1 32 16
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - 5 2 11 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 22 9 15 6 7 - 22 7
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 3 6 2 10 6 12 7
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 3 - -
innych 3 2 2 1 6 3 8 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 2 3 - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 582 329 309 164 706 254 1285 586
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 195 113 153 86 97 34 169 90
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 19 11
zatrudnione przy robotach publicznych 44 23
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 188 135
w tym w ramach bonu stażowego 6 5
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 65 36
w tym w ramach PAI 9 6
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 47 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 46 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 27 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 16 9 30 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 8 5 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 7 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 6 2