Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 382 201 205 102 2051 951 250 144
w tym
osoby
poprzednio pracujące 324 168 185 91 1718 772 248 143
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 3 4 2 51 30 24 17
dotychczas nie pracujące 58 33 20 11 333 179 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 141 77 64 35 877 395 85 52
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 7 3 2 80 41 10 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 24 17 11 75 41 2 1
Cudzoziemcy - - - - 6 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 80 43 37 22 531 268 34 20
Bez doświadczenia zawodowego 114 63 45 25 505 275 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 44 - 21 - 322 - 20
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 358 185 174 85 1801 851 162 100

W tym

Do 30 roku życia 157 87 86 47 580 332 63 44
Do 25 roku życia 94 47 51 28 302 159 14 9
długotrwale bezrobotne 182 90 78 43 1241 559 5 2
Powyżej 50 roku życia 73 31 42 12 629 218 66 31
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 39 33 20 18 350 319 57 52
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 3 2 - -
Niepełnosprawni 14 9 6 4 65 24 7 1
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2121 984 884 397 243 139
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 382 201 141 77 46 24

z tego

po raz pierwszy 67 35 28 14 4 1
po raz kolejny 315 166 113 63 42 23

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 1 -
po stażu 29 24 10 9 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 2 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 17 9 14 8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 452 234 148 79

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 205 102 64 35

z tego

niesubsydiowanej 148 68 47 23

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 1 1 -
pracy sezonowej 132 64 42 22
subsydiowanej 57 34 17 12

z tego

prac interwencyjnych 5 5 1 1
robót publicznych 24 16 4 4
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 3 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 3 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 16 7 8 5
rozpoczęcie szkolenia 2 1 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 37 30 15 11
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 4 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 22 12 6 5
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 21 11 10 5
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 35 6 11 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 42 22 18 8
podjęcia nauki 9 5 2 2
osiągnięcia wieku emerytalnego 66 37 17 10
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 7 3 4 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2051 951 877 395
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 357 187 188 91

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 582 329 309 164 706 254 1285 586
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 157 87 94 47 73 31 182 90
z tego po raz pierwszy 55 31 45 24 2 1 - -
po raz kolejny 102 56 49 23 71 30 182 90

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - - -
po stażu 16 12 10 7 2 1 9 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 2 1 - 2 - 17 9
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 156 82 97 51 150 67 226 117

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 86 47 51 28 42 12 78 43

z tego

niesubsydiowanej 56 30 35 18 32 8 68 37
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 1 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej 51 28 31 16 26 7 64 35
subsydiowanej 30 17 16 10 10 4 10 6
z tego prac interwencyjnych 2 2 1 1 - - 1 1
robót publicznych 8 6 6 5 8 3 4 4
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 2 1 2 1 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 15 6 7 3 - - 4 1
rozpoczęcia szkolenia 2 1 1 1 - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 18 14 13 9 3 3 6 4
w tym w ramach bonu stażowego 1 1 1 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 5 4 4 3
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 1 - 1 - 7 3 22 12
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 - - - 5 2 19 11
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 6 17 5 9 - 10 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 7 7 4 9 4 28 13
podjęcia nauki 7 4 6 3 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 66 37 53 26
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - - - -
innych 3 3 1 1 3 1 6 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 2 4 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 580 332 302 159 629 218 1241 559
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 201 116 159 87 80 24 171 91
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 23 15
zatrudnione przy robotach publicznych 48 30
odbywające szkolenie 2 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 191 137
w tym w ramach bonu stażowego 6 5
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 51 29
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 46 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 45 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 28 9
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 2 31 12
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 3 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 3 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 6 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 5 2