Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Świadczenie działań aktywizacynych

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na świadczenie działań aktywizacyjnych.

Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.

Działania adresowane są do osób długotrwale bezrobotnych* z ustalonym II lub III profilem pomocy. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie działaniami aktywizacyjnymi zostanie objętych 350 osób bezrobotnych, spełniających kryteria określone w art. 66 d ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres realizacji działań aktywizacyjnych dla każdego uczestnika będzie trwał 15 miesięcy.

Podstawowy Katalog Działań Aktywizacyjnych obejmuje:

- przeprowadzenie Diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika;

- przygotowanie wraz z Uczestnikiem Planu Działań, który będzie zawierał co najmniej działania aktywizacyjne planowane do zastosowania wobec Uczestnika, propozycje przedstawiane i działania podjęte na jego rzecz oraz dziłania planowane do samodzielnej realizacji.

- w ramach działań do osób mogą być skierowane dodatkowe formy np. szkolenia, staże, pomoc w opiece nad osobą zależną.

 

Osoby zaiteresowane mogą uzyskać bliższe informacje u doradców:

- Jolanta Marczewska - stanowisko nr 15 - tel. 87 644 49 12

- Anna Pycz - stanowisko nr 9 - tel. 87 644 49 13

oraz Lidia Hańczuk - pokój nr 13 - tel. 87 644 49 10

 

INFORMACA DODATKOWA:

Skierowanie bezrobotnego do realizatora nie powoduje utraty statusu bezrobotnego

W okresie udziału bezrobotnego w działaniach aktywizacyjnych świadczonych przez realizatora w ramach zlecania działań aktywizacyjnych powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.    

 

* bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.