Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 W 2017 r. środki KFS mogą być przeznaczone zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na:

1)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) ograniczenia finansowe w postaci pozostających do dyspozycji starosty limitów środków KFS.

UWAGA!

1.   Umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

2.   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski zgodnie z priorytetami MRPiPS na rok 2017.

 

 

Aktualność dodana przez: Lidia Hańczuk (2017-07-14 09:13:27) , zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2017-07-20 13:06:57)
Data wydarzenia : 2017-07-17
Data publikacji : 2017-07-17

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/wydarzenie/282/nabor-wnioskow-krajowy-fundusz-szkoleniowy